skip to Main Content

CE-markering aanbrengen

Het aanbrengen van de CE-markering is verplicht om het veilig werken met machines te kunnen waarborgen. Maar wat houdt dit precies in? CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als: in overeenstemming met de Europese regelgeving. Het is een merkteken dat aangeeft dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen op het gebied van productveiligheid. Er zijn meerdere richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen.

De CE-markering voor machines is sinds 1995 van kracht en wordt in principe door de fabrikant aangebracht (of door de importeur, indien de machine van buiten de Europese Unie (EU) is geïmporteerd). Pas als de machine voldoet aan de in de Machinerichtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen mag de CE-markering worden aangebracht. Het kan voorkomen dat oude machines binnen uw machinepark niet beschikken over deze markering. Hoe krijgt u dat alsnog voor elkaar? En hoe zorgt u als fabrikant of importeur ervoor dat nieuwe of van buiten de EU geïmporteerde machines de CE-markering krijgen?

VTA Nederland verzorgt uw CE-markering

De weg naar CE-markering telt verschillende stappen. VTA Nederland biedt u complete begeleiding bij samengestelde machines en installaties, van risicoanalyse tot CE-markering. Hierbij hanteren wij het ERAS® (Risk Assessment System), waarbij de volgende zaken aan de orde komen:

  • nulmeting;
  • vaststellen van de systeemgrenzen en alle gebruiksvarianten;
  • risicobeoordeling;
  • gebruikershandleiding;
  • technisch constructiedossier;
  • verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA of IIB.

Als aan alle eisen is voldaan, brengen wij de CE-markering aan.