ADR: RI&E, advies, implementatie, training en certificering

Bij wegvervoer van gevaarlijke stoffen dient men te voldoen aan de ADR-wetgeving, waarbij ADR staat voor: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Deze wetgeving is ook van toepassing tijdens bijvoorbeeld het laden, lossen en vullen voorafgaand aan of aansluitend op het wegvervoer. Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de ADR-wetgeving? Of hebt u medewerkers die nog geschoold of gecertificeerd moeten worden? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag met RI&E, advies, implementatie en training

Wie moet beschikken over een ADR-certificaat?

De ADR-wetgeving schrijft onder andere voor dat vrachtwagenchauffeurs die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in bezit moeten zijn van een ADR-certificaat. Daarnaast dienen ook andere betrokkenen, zoals magazijnpersoneel, een opleiding te hebben gevolgd die direct gerelateerd is aan het werken met gevaarlijke stoffen zoals dat in de praktijk voorkomt.